Φώτα και τύμπανα – Μια unplugged δραστηριότητα

Φώτα και Τύμπανα: Στη δραστηριότητα αυτή, κάθε ομάδα καλείται να μεταδώσει στις υπόλοιπες ένα μήνυμα, χρησιμοποιώντας διαφορετικό κώδικα (ο οποίος είναι γνωστός στους παραλήπτες), αλλά και διαφορετικό μέσο μετάδοσης. 

Στόχος της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση με την έννοια της αναπαράστασης, και ειδικότερα με την ψηφιακή δυαδική αναπαράσταση. Ταυτόχρονα, το σκέλος της μετάδοσης εισάγει προβληματισμούς σε σχέση με το ρόλο που διαδραματίζει τόσο η επιλογή των συμβόλων σε κάθε κώδικα, όσο και η φυσική υπόσταση του μέσου που χρησιμοποιείται για την μετάδοση ή την αποθήκευση της πληροφορίας.

Το πακέτο περιλαμβάνει το σκεπτικό και τους στόχους της δραστηριότητας, αναλυτική περιγραφή των βημάτων της, φύλλα εργασίας και ο,τιδήποτε χρειάζεται να διαμοιραστεί στους μαθητές για την υλοποίησή της.