Δυο φύλλα εργασίας για το App Inventor

Στα πλαίσια της Ώρας του Κώδικα αναπτύχθηκαν δύο φύλλα εργασίας για το AppInventor.

Στο πρώτο φύλλο εργασίας, οι μαθητές αναπτύσσουν μια απλή εφαρμογή με όνομα GuardDog. Η εφαρμογή αποτελεί επέκταση του γνωστού εισαγωγικού παραδείγματος HelloPurr. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και βασικές λειτουργίες που θα τους φανούν χρήσιμες και στη συνέχεια. Το φύλλο εργασίας περιγράφει αναλυτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν, με τις περιγραφές να περιέχουν σταδιακά λιγότερες λεπτομέρειες. Παρέχονται επίσης τα συνοδευτικά αρχεία ήχου και εικόνας που είναι απαραίτητα.

Στο δεύτερο φύλλο εργασίας, οι μαθητές αναπτύσσουν μια εφαρμογή ζωγραφικής με όνομα FingerPainting, παραλλαγή του παραδείγματος PaintPot. Οι μαθητές βασίζονται στις έννοιες που έμαθαν στο εισαγωγικό παράδειγμα για να υλοποιήσουν πιο σύνθετες λειτουργίες. Το φύλλο εργασίας παρέχει σαφείς οδηγίες, υποθέτοντας όμως στοιχειώδη εξοικείωση με το περιβάλλον του AppInventor. Παρέχονται επίσης τα συνοδευτικά αρχεία ήχου και εικόνας που είναι απαραίτητα.

Οι δύο δραστηριότητες έχουν διάρκεια 45-60 λεπτά η κάθε μία και απευθύνονται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρέχουν οι κινητές συσκευές, ώστε τα παραδείγματα να είναι ελκυστικά. Δεν γίνεται χρήση μεταβλητών ή υποπρογραμμάτων, έννοιες που θα εισαχθούν σε μεταγενέστερες δραστηριότητες.