Πηγές για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται καθημερινά την ανάγκη εμπλουτισμού των μαθημάτων που καλούνται να διδάξουν, τόσο από πλευράς περιεχομένου, όσο και διδακτικής. Ταυτόχρονα, ειδικά για την Πληροφορική, της οποίας η θέση και η φύση δεν έχουν παγιωθεί στην εκπαίδευση, υπάρχει η ανάγκη διερεύνησης των κατευθύνσεων που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μελλοντικά προγράμματα σπουδών.

Στα ζητήματα αυτά μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια ξενόγλωσσες πηγές. Στο παρόν κείμενο έχουν συγκεντρωθεί και ομαδοποιηθεί θεματικά επιλεγμένες πηγές για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση.

Είναι επίσης διαθέσιμη η προηγούμενη έκδοση του κειμένου.