Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τους Μαθητές των Καρδαμύλων

Το Δεκέμβριο του 2012 το Ίδρυμα Μ. Τσάκου γνωστοποίησε στον Σύλλογό μας ότι προτίθεται να διοργανώσει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους μαθητές των Καρδαμύλων και ζήτησε μία πρόταση για το περιεχόμενο του προγράμματος αυτού. Οι προδιαγραφές που τέθηκαν καθιστούσαν σαφές ότι δε θα έπρεπε να υπάρχει επικάλυψη με την επίσημη ύλη της σχολικής εκπαίδευσης. Από κει και πέρα, δεν υπήρξαν άλλοι περιορισμοί, πέρα από το ζητούμενο το προτεινόμενο πρόγραμμα να είναι ενδιαφέρον για τους μαθητές.

Η πρόταση για το περιεχόμενο του προγράμματος υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2013. Η θεματολογία εστιάζει σε πεδία που αναπτύσσουν τόσο τη δημιουργικότητα όσο και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Απορρίφθηκε η μονοδιάστατη εστίαση σε δεξιότητες χρήσης υπολογιστών και έγινε προσπάθεια να προβληθούν θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής και να καλλιεργηθούν στους μαθητές θετικές στάσεις και αντιλήψεις. Καταβλήθηκε επίσης ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε το πρόγραμμα να είναι συνεκτικό, δηλαδή οι επιμέρους ενότητες να συνδέονται μεταξύ τους.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε τελικά από τις 23 Μαρτίου μέχρι και τις 27 Απριλίου του 2013 από τα ίδια τα μέλη του Συλλόγου.Τόσο η αρχική πρόταση, η οποία περιέχει τους διδακτικούς στόχους κάθε ενότητας και σχέδια μαθημάτων, όσο και το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του επιμορφωτικού προγράμματος, διατίθενται εδώ με άδεια χρήσης CC-ΒΥ.

Πρόταση (περιέχει διδακτικούς στόχους και σχέδια μαθημάτων)

Εκπαιδευτικό Υλικό: