Υπηρεσίες Google drive- Google Docs

Το υλικό δημιουργήθηκε με στόχο την γνωριμία των μαθητών με τις υπηρεσίες της online αποθήκευσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργίας κοινόχρηστων εγγράφων και ομαδικής εργασίας, μέσω της υπηρεσίας google drive.

Στο φύλλο εργασίας του Διαδικτύου περιλαμβάνονται σύντομες δραστηριότητες με στόχο μία αρχική  κατανόηση των εννοιών του Διαδικτύου και του Παγκοσμίου Ιστού. Παράλληλα στο φύλλο εργασίας των google docs, παρουσιάζονται βασικές δραστηριότητες αποθήκευσης στο σύννεφο , δημιουργίας κοινόχρηστου εγγράφου και μια πρόταση ενδεικτικής ομαδικής εργασίας με την χρήση των google docs.