Κείμενο για ανατροφοδότηση σε σχέση με το ΝΠΣ από τον ΣΕΠ Χίου

Είναι γνωστή η σύγκλιση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, των γονέων και των μαθητών στην άποψη, ότι το επί 20ετίας εγχειρίδιο του μαθήματος στο Γυμνάσιο είναι ξεπερασμένο και περιέχει γνώσεις που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις μιας προηγούμενης εποχής. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες να εμπλουτιστεί η διδασκαλία του μαθήματος με μαθησιακούς πόρους από το  διαδίκτυο (αποθετήρια, ιστότοποι, σενάρια) και ετήσιες επιγραμματικές κατευθύνσεις και οδηγίες στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ο εκσυγχρονισμός του μαθήματος κυρίως στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο περιορίστηκε και επιβραδύνθηκε. Προέκυψε έτσι, επιτακτικά, η ανάγκη για περισσότερες διαρθρωτικές αλλαγές.

Αυτό το κενό έρχεται θεωρητικά να καλύψει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Όμως παρά τις όποιες “αγαθές προθέσεις”, ο σχεδιασμός αυτής της μεταρρύθμισης, είναι τουλάχιστον προβληματικός καθώς φαίνεται να αγνοεί την πραγματικότητα σε υλικούς, ανθρώπινους, οργανωτικούς και χρονικούς πόρους που σχετίζονται με το μάθημα και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Κατ’ αρχάς τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΠΜΑ), είναι υπερβολικά πολλά σε σχέση με τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος. Όπως διαπιστώθηκε και από την πρόσφατη επιμόρφωση στα ΝΠΣ, για την κάλυψη όλων των ΠΜΑ ακόμη και με τις πιο συντηρητικές προβλέψεις απαιτείται ως και τριπλασιασμός των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής για να καλυφθεί η ύλη. 

Το επίπεδο δυσκολίας σε ορισμένα από τα ΠΜΑ στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο είναι μη ρεαλιστικό και αρκετά μακριά από τις δυνατότητες των μαθητών της αντίστοιχης ηλικίας. Τα ΝΠΣ είναι εντελώς διαφοροποιημένα σε σχέση με τα παλαιότερα όσον αφορά το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε κάθε τάξη να οικοδομούνται γνώσεις που είναι προαπαιτούμενες για τις επόμενες. Από αυτό προκύπτει ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστούν ταυτόχρονα σε όλες τις τάξεις και όλες τις βαθμίδες. Οποιαδήποτε εφαρμογή για να είναι ρεαλιστική πρέπει να εισαχθεί σταδιακά, δηλαδή μια τάξη τη χρονιά.

Ο ρυθμός εναλλαγής μεταξύ αυτής της τεράστιας πληθώρας ενοτήτων και αντικειμένων είναι καταιγιστικός. Αυτό σε συνάρτηση με το αυξημένο επίπεδο δυσκολίας δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα εμπέδωσης και είναι αδύνατο να παράγει ικανοποιητικά ψηφιακά τεχνουργήματα μια και ο χρόνος παραμονής στην κάθε ενότητα ειναι 1 με 2 διδακτικές ώρες .

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διδακτικά βιβλία ενώ έχουν ανακοινωθεί, όμως γεννιούνται μια σειρά από ερωτηματικά. 

 • Πότε θα είναι έτοιμα τα νέα βιβλία;
 • Τι μορφή θα έχουν; Πώς και κάθε πότε θα ανανεώνονται;
 • Τι ακριβώς σημαίνει πολλαπλό βιβλίο; 
 • Ποιος θα επιλέγει και πότε το βιβλίο που θα χρησιμοποιείται σε κάθε τάξη;
 • Τι θα γίνει με τις δραστηριότητες και τα αποθετήρια;

Χωρίς βιβλίο είναι αδύνατον να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα σπουδών αυτής της δυσκολίας.

Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής καλούνται να εφαρμόσουν για πρώτη φορά ένα εντελώς νέο πρόγραμμα με αρκετά αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν διδαχθεί η ίδιοι. Είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια μεγάλη σε διάρκεια, σοβαρή επιμόρφωση, πάντα εντός του διδακτικού μας ωραρίου.

Αρκετά εργαστήρια στα σχολεία είναι παρωχημένα και ελλιπή όσον αφορά στον εξοπλισμό που απαιτείται για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Τέλος παρά το ότι το πρόγραμμα υποτίθεται ότι στηρίζεται και στην αρχή της συμπερίληψης, δεν λαμβάνει υπόψη του τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες της ειδικής αγωγής. Για την ακρίβεια απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά ή οδηγία στην Ειδική Αγωγή. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) έχουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τα σχολεία Γενικής Παιδείας, κυρίως για λόγους ισοτιμίας των πτυχίων τους. Οι μαθητές των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ έχουν διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες είναι ασύμβατες με κάποια από τα ΠΜΑ. Καθώς τα ΝΠΣ είναι αυξημένης δυσκολίας, απαιτείται σαφής προσαρμογή των ΝΠΣ στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ, η οποία να συμβαδίζει με τις δυνατότητες των μαθητών και να προσδιορίζει τα σημεία και τις παραμέτρους της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Θεωρούμε ότι για τους παραπάνω λόγους είναι αδύνατο να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα την επόμενη σχολική χρονιά. Για αυτό προτείνουμε να αναβληθεί η εφαρμογή του μέχρις ότου :

 • Να εξορθολογιστεί το πρόγραμμα όσον αφορά στη δυσκολία αρκετών από τις ενότητες,
 • Να μειωθούν δραστικά οι διδακτικές ενότητες, τα αντικείμενα και τα ΠΜΑ ώστε να χωράνε στις ώρες που προβλέπονται ή να αυξηθούν ανάλογα οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος,
 • Να μην εφαρμοστεί το πρόγραμμα έως ότου είναι έτοιμα τα νέα βιβλία και αποθετήρια δραστηριοτήτων,
 • Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα σταδιακά και όχι σε όλες τις τάξεις μαζί,
 • Να αναβαθμιστούν σημαντικά οι υλικοτεχνικές υποδομές των εργαστηρίων πληροφορικής,
 • Να προηγηθεί της εφαρμογής μια μεγάλη σε διάρκεια, σοβαρή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα αντικείμενα εντός του διδακτικού μας ωραρίου και
 • Να προσαρμοστεί το μάθημα για την ειδική αγωγή με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών των ΕΝΕΕΓΥΛ.